Vše, co byste měli vědět o kotlíkové dotaci

Vše, co byste měli vědět o kotlíkové dotaci

Na základě nejčastějších dotazů týkajících se kotlíkových dotací sestavilo MŽP ČR soubor otázek a odpovědí – podívejte se na ně.

Čtěte také: Jak požádat o kotlíkovou dotaci?

Převzato z MŽP ČR.

Kdy mohu podat žádost o dotaci?

Žádost o dotaci je možné podat v momentě, kdy kraj vyhlásí výzvu.

Můžu si nechat proplatit kotel (tepelné čerpadlo) zpětně? Pokud ano, tak za jak dlouhou dobu nazpět?

Časovou způsobilost výdajů fyzických osob stanovuje kraj ve své projektové žádosti, nemůže však za způsobilé uznat výdaje uskutečněné před datem vyhlášení 1. výzvy ve specifickém cíli 2.1 na webových stránkách www.opzp.cz, tj. 15. 7. 2015. Kraj zajistí, že fyzické osoby jako potenciální žadatelé budou o časovém limitu pro zpětnou způsobilost výdajů dostatečně informovány.

Chci nejlevnější kotel, jaký lze podporovat z kotlíkových dotací, kolik na něj budu muset dát a kolik mi přispějete?

Nejlevnější bude pravděpodobně plynový kondenzační kotel. Cena se samozřejmě primárně odvíjí od výkonového rozsahu kotle, ale řekněme, že bude stát okolo 40 tis. Kč s DPH. K tomu úpravy kotelny a komína za 15 tis. Kč s DPH, mikro-energetické opatření ve formě izolace do oken 5 tis. Kč s DPH. Celkové náklady projektu tedy budou 60 tis. Kč s DPH a dotace může dosáhnout max. úrovně 80%, tj. 48 tis. Kč.

Je ekonomicky výhodnější požádat o dotaci na eko kotel z NZÚ nebo kotlíkových dotací (nehledě na projektové podmínky)?

Podpora v „kotlíkových dotacích“ bude výhodnější, tj. s vyšší mírou podpory než nyní nabízí program NZÚ. Navíc podpora pro výměnu starých nevyhovujících kotlů na pevná paliva přejde kompletně do „kotlíkových dotací“, program NZÚ bude nadále podporovat ostatní energeticky úsporná opatření jako např. zateplení, větrací systémy či výstavbu domů v „pasivním“ standardu.

Proč MŽP podporuje kotle na uhlí, když jsou nejméně ekologické (oproti plynovým a na biomasu)?

Zde je nutno v prvé řadě podotknout, že MŽP bude podporovat pouze nejvyšší třidu kotlů na tuhá paliva, plnící přísné parametry Nařízení Komise 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva. Pro představu, jedná se o kotle „třídy 5+“, pokud bychom přistoupili na srovnání s ČSN 303 – 5, tj. jsou to kotle, které jdou svými technickými parametry nad tuto normu. Důvody podpory i čistě uhelných kotlů:

  1. Sociální aspekt – pořizovací cena kotle na uhlí, společně s následnými provozními náklady (cena paliva) je stále pro občany cenově nejpřijatelnější. Zvláště u nízkopříjmových skupin.
  2. Historické využívání uhlí k vytápění, zvláště v hornických regionech.
  3. I přes možnou podporu kotle na „špatné uhlí“ má v sobě projekt jednoznačný environmentální potenciál. Budou nahrazovány kotle nízkých tříd, resp. nulových tříd, často podomácku vyrobených, tj. s naprosto nevhodnými parametry spalování. Tyto zdroje nahradíme moderní technologií s vysokou účinností a minimálními emisními dopady na ovzduší.

Jak to vypadá s tzv. „mrtvými plynovými přípojkami“? Bude řešeno napojení na přípojku spolu s dotací na nový kotel?

Ano, pokud se žadatel rozhodne přejít z kotle na tuhá paliva na kotel na zemní plyn, je možno do způsobilých nákladů zahrnout dovedení plynu z paty pozemku (HUP) do kotelny, včetně úprav kotelny, jakožto přípravy na instalaci kotle na zemní plyn.

Jak náročné bude podat žádost? Co vše k tomu musím doložit, abych uspěl a dotaci dostal?

Systém bude nastaven max. jednoduše s minimem předkládaných podkladů. Měl by kopírovat úspěšné kotlíkové dotace z národních zdrojů.

Základ bude tvořit:

  1. Žádost o poskytnutí dotace
  2. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Povinnou přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání podmínek energetické náročnosti C, tj. eliminuje povinnost realizovat mikro-energetická opatření.
  3. Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu.
  4. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
  5. Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
  6. Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.
  7. Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě.

Jak dlouho potrvá od podání žádosti, než dostanu vyplacenou dotaci?

Tak tady je to spíš otázka na kraje, jak si s tím poradí. Předpokládáme, že by to nemělo překročit dobu z kotlíkových dotací z národních zdrojů.

Slyšel jsem, že v regionech s horším ovzduším dostanou lidé vyšší příspěvek, o kolik a kde najdu, zda tam moje město patří?

Ano. V případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území (dle map klouzavých pětiletých průměrů 2007-2011 sestavených ČHMU překročen alespoň jeden imisní limit), bude výše podpory navýšena o 5 %. Podrobný seznam obcí spadajících do tohoto bonusu je zveřejněn na stránkách www.opzp.cz a zároveň bude přístupný na webových stránkách krajů při vyhlašování jednotlivých výzev, popř. k dispozici v papírové podobě na krajských úřadech.

Jak to bude s kontrolou, zda mám kotel správně nainstalovaný a topím správným palivem? Je nějaká kontrola od kraje či MŽP po instalaci?

Kontrola bude prováděna na vzorku projektů primárně pracovníky krajských úřadů. Bude někde na internetu seznam doporučených výrobců či kotlů (tepelných čerpadel), jako to je u NZÚ a bude tento seznam závazný? Ano, na www.opzp.cz bude v nejbližší době zveřejněn doporučující seznam, tj. nebude závazný. Důležité je, aby byl žadatel schopen certifikací prokázat požadované technické paramenty pořizovaného zařízení. Pokud toto prokáže, bude mu podpora přiznána a příslušný výrobce zařízení bude do seznamu doplněn.

Můžu si kotel (tepelné čerpadlo) pořídit už letos na topnou sezonu 2015/2016?

Ano. Zdroj (projekt) ale musí plnit parametry, které jsou nutné k podpoře, tzn. být uvedený v seznamu podporovaných opatření, resp. plnit požadované technické parametry.

Co když už mám dům zateplený a okna vyměněny?

Pokud dům po realizaci těchto opatření plní klasifikační třídu C dle vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, což u žádosti o dotaci na nový zdroj vytápění prokáže žadatel „Průkazem energetické náročnosti budovy“, bude moci žadatel požádat o nový zdroj, bez nutnosti realizace mikroenergetického opatření. Pokud ale třidy C nedosáhne, bude muset být jedno z mikro – opatření realizováno.

Můžu si s kotlem pořídit i novou otopnou soustavu?

Ano.

Jsou nějaké parametry, které musí nová otopná soustava splňovat?

Standartní technické parametry příslušných norem, zohledňující potřebný tepelný výkon (tepelnou ztrátu) budovy a typ pořizovaného zdroje vytápění. Rozdílné jsou parametry v případě realizace tepelného čerpadla, jiné u kotle na biomasu. MŽP žádné zvláštní podmínky nestanovuje.

Jsou náklady na energetického specialistu uznatelnými náklady?

Ano, tyto výdaje je možno zahrnout do způsobilých nákladů.

Musím dělat „výběrové řízení“?

Ne. Předpokládáme ale, že žadatel se svým záměrem osloví několik realizačních firem (dodavatelů), tak aby dosáhl co nejpříznivější ceny a tím snižoval vlastní kofinancování ve vztahu k dotaci.

Existuje nějaká maximální cena kotle? Např. pořídím-li ho výrazně dráž, než je standardní cena hrozí mi krácení dotace? Kdo to bude posuzovat?

Omezení podpory je stanoveno ve dvou úrovních a to: 1. % dotace 2. Max. způsobilými náklady na projekt, které činí 150 tis. Kč Max. cena kotle tedy není stanovena. Pokud ovšem projekt překročí hranici 150 tis. Kč, jsou náklady nad tuto hranici plně hrazeny ze strany žadatele. Platí dotace i na vyvložkování komínu? Ano. Do způsobilých nákladů je možno zahrnout v podstatě „veškeré“ náklady souvisejí s uvedením nového kotle do řádného provozu.

Musím mít zpracovaný projekt? (kým)

Ne. Projektová dokumentace není podmínkou poskytnutí podpory. U komplexnějších projektů ale doporučujeme zpracovat. Projektová dokumentace je způsobilým nákladem.

Kompletní přehled otázek a odpovědí naleznete v pdf příloze MŽP ČR, k nahlédnutí zde: Časté dotazy

Zdroj: MŽP ČR